Descàrrega

XXXII  RAL·LI   TRANSBETXÍ   2022

Dies  22 i 23   d’Abril

R E G L A M E N T

PRÒLEG-DEFINICIÓ DEL CONCEPTE D’ACTITUD ANTIESPORTIVA.

Benvolguts participants, amb aquesta introducció, volem fer-vos conscients  que, a més de tindre uns drets i  serveis que us assisteixen, en participar en el ral·li TRANSBETXÍ, hi teniu també una sèrie de normes d’obligat compliment. Aquestes normes constitueixen un garant per al correcte esdevenir de la cursa i us ofereixen l’assistència i el mateix tractament a tots els equips que hi preneu part.

L’organització, mitjançant les facultats que li atribueixen els continguts dels articles 11, 22 i 23 del present reglament, en contra de qualsevol fet o actitud que atemptara contra la seguretat, integritat i assistència als altres participants, organitzadors i públic en general, per part d’un equip o d’alguna persona relacionada amb ell, i per aquest “principi d’actitud antiesportiva”, volem fer pública la reserva del dret a prendre totes les mesures que crega convenients, per tal de corregir o eliminar aquestos actes i comportaments esmentats.

En benefici de tots i agraint la vostra col·laboració, rebeu la nostra salutació,

L’ORGANITZACIÓ.

Índex:

1.- PROGRAMA HORARI

2.- ORGANITZACIÓ, DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1.- GENERALITATS

Art. 2.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

Art. 3.- SEU DEL COMITÉ D’ORGANITZACIÓ

Art. 4.- CÀRRECS OFICIALS

Art. 5.- TAULER D’ANUNCIS OFICIALS – MODIFICACIONS

3.- RECORREGUT

Art. 6.- RECORREGUT

4.- INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS

Art. 7.- VEHICLES ADMESOS

Art. 8.- MESURES DE SEGURETAT

Art. 9.- INSCRIPCIONS

Art. 10.- DRETS D’INSCRIPCIÓ

Art. 11.- ASSEGURANCES

Art. 12.- RESERVES

5.- OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

Art. 13.- ASSISTÈNCIA AL BRIEFFING

Art. 14.- NÚMEROS

Art. 15.- PUBLICITAT

Art. 16.- PRESENTACIÓ A L´EIXIDA

Art. 17.- SENYALITZACIÓ. COMPORTAMENT EN LA CURSA.

6.- CONTROL ADMINISTRATIU

Art. 18.- CONTROL ADMINISTRATIU

7.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

Art. 19.- EIXIDA, ARRIBADA, CRONOMETRATGE

Art. 20.- CURSA

8.-CLASSIFICACIONS, RECLAMACIONS, APEL·LACIONS

Art. 21.- CLASSIFICACIONS (I)

Art. 22.- CLASSIFICACIONS (II)

Art. 23.- PENALITZACIONS

Art. 24.- RÈGIM DISCIPLINARI

9.-PREMIS I TROFEUS, LLIURAMENT DE PREMIS

Art. 25.- PREMIS

1.- PROGRAMA HORARI

HORARI OFICIAL D’ACTIVITATS

DATA HORA CLAU ACTIVITAT LLOC
18.03.22     Obertura d’inscripcions www.transbetxi.com
16.03.22 22:00 H.   Pre-brieffing Participants Auditori Municipal de Betxí
25.03.22 19H. – 21:00H.   Inscripcions i pagament DRU-DRU
01.04.22
19H. – 21:00H.

Tancament d’inscripcions i pagament

MONKEY
03.04.22 22:00 H.   Publicació de la Llista d’inscrits www.transbetxi.com
20.04.22 22:00 H.   Brieffing Participants Inicial Auditori Municipal de Betxí
22.04.22 18:00 H. PTP Control Tècnic i Administratiu, primer vehicle FRONTÓ MUNICIPAL
22.04.22 20:00 H. PTP Hora límit per a la presentació dels vehicles participants FRONTÓ MUNICIPAL
23.04.22 00:00 H. TCP Pròleg Cronometrat, primer vehicle Carrer de Josep Traver
23.04.22 01:30 H.   Publicació dels resultats i l’ordre d’eixida per a les etapes. www.transbetxi.com
23.04.22 09:00 H. PT1 Hora límit per a la presentació dels vehicles participants, primer vehicle FRONTÓ MUNICIPAL  
23.04.22 09:30 H. PT1 Trasllat dels vehicles neutralitzats des de el PT1 al TC1  
23.04.22 10:00 H. TC1 Tram Cronometrat, primer vehicle  
23.04.22   11:00 H. TC2 Tram Cronometrat, primer vehicle  
23.04.22 12:00 H. TC3 Tram Cronometrat, primer vehicle  
23.04.22 13:00 H.   FINAL 1ª ETAPA  
23.04.22   15:30 H. PT2 Hora límit per a la presentació dels vehicles per poder fer el trasllat neutralitzats del PT2 al TC4 FRONTÓ MUNICIPAL
23.04.22 16:00 H. TC4 Tram Cronometrat, primer vehicle  
23.04.22 17:00 H. TC5 Tram Cronometrat, primer vehicle  
23.04.22 18:00 H. PT3 Trasllat dels vehicles neutralitzats des de TC5 al PT3 FRONTÓ MUNICIPAL
23.04.22 18:00 H   FINAL 2ª ETAPA  
23.04.22 19:30 H.   hora límit per a presentar les reclamacions i verificacions tècniques FRONTÓ MUNICIPAL
23.04.22 21:00 H.   Publicació dels resultats www.transbetxi.com
23.04.22 23:30 H.   Lliurament de trofeus  
         

2.- ORGANITZACIÓ, DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1.- GENERALITATS

L’entitat organitzadora prepara una prova esportiva de motocultors que es celebrarà els dies 22 i 23 d’abril de 2022, anomenada XXXII RAL·LI TRANSBETXÍ 2022.

Art. 2.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

Aquesta prova s’organitza d’acord amb els reglaments esportius de la F.M.C.V.:

Reglament Esportiu de la R.F.M.E.

Reglament General d’Enduro.

El present reglament particular.

Art. 3.- SEU DEL COMITÉ D’ORGANITZACIÓ

Entitat organitzadora:

 • L’il·lustríssim AJUNTAMENT DE BETXÍ.

La secretaria del comitè organitzador estarà ubicada a l’Ajuntament de Betxí. Tel. 964 620 002.

Art. 4.- CÀRRECS OFICIALS

Jutge / àrbitre:       XXXXXXXXXXXXXXXX            Lic. XXXXXX

Comissari Tècnic:   XXXXXXXXXXXXXXXX,            Lic. XXXXXX

Director de Cursa:   XXXXXXXXXXXXXXXX,            Lic. XXXXXX

Cronometrador:     XXXXXXXXXXXXXXXX,             Lic. XXXXXX

Art. 5.- TAULER D’ANUNCIS OFICIALS – MODIFICACIONS

Totes les modificacions o disposicions complementàries es posaran en coneixement dels participants el més prompte possible, mitjançant complements datats i numerats que formaran part d’aquest Reglament Particular.

Aquests complements, així com altres resolucions, citacions, penalitzacions, i altres documents, seran exposats al Tauler Oficial d’Avisos a sala de premsa habilitada per a la prova.

3.- RECORREGUT

Art. 6.- RECORREGUT

El XXXIIé RAL·LI TRANSBETXÍ 2022, consta d’un recorregut comú per a tots els participants, amb cinc (5) trams cronometrats, distribuïts de la següent manera:

    DISSABTE 23 D’ABRIL
00:00 H. TCP ETAPA PRÒLEG Carrer de Josep Traver  
10:00 H. TC1 TRAM CRONOMETRAT    
11:00 H. TC2 TRAM CRONOMETRAT    
12:00 H. TC3 TRAM CRONOMETRAT    
16:00 H. TC4 TRAM CRONOMETRAT    
17:00 H. TC5 TRAM CRONOMETRAT    

La classificació de la Pròleg cronometrada de dissabte, 23 d’abril de 2022 (a les 00:00 h.), servirà per a establir  l’ordre d’eixida a l’etapa de dissabte dia 23 d’abril de 2022.

Queda totalment prohibit realitzar marques sobre senyalitzacions de trànsit, fits, pavimentacions, edificacions o marges de la carretera i camins per part dels concursants o altres persones relacionades amb ells.

D’altra banda, també els entrenaments del recorregut efectuats al marge de la prova pels equips a partir de diumenge 10 ABRIL de 2022, estan PROHIBITS. S’estableix per aquest suposat el mateix procediment de reclamació i actuacions d’ofici establerts a l’article 7 d’aquest reglament, el qual, a més de  tota infracció denunciada per la Policia Local o qualsevol altre organisme governatiu, implica l’ incompliment d’aquest article, considerat com a FALTA MOLT GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

4.- INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS

Art. 7.- VEHICLES ADMESOS

Són admesos per a participar en aquesta prova els motocultors sense excepció, però s’ha de tenir en compte que han d’estar compresos dins les següents limitacions i/o característiques tècniques:

 • Ser motocultors de sèrie o tradicionals, evolucionats o no, que conserven motorització (sense canvis externs ni refrigeració líquida), embragament i caixa de canvis originals de llurs marques.
 • No són admeses altres fórmules de tracció (excepte invitació de l’organització) i, amb caràcter general, és obligat que tots els vehicles participants conserven la resta de les característiques del vehicle tradicional, com poden ser  la direcció, el sistema d’unió motriu-carro, etc.

Les possibles reclamacions contra equips que pogueren presentar motoritzacions que incompliren aquestes especificacions tècniques, hauran de ser acompanyades d’una fiança de 100.-Eur., a més d’un dipòsit per despeses mecàniques de 100,00.-Eur., pagada per l’equip que formule la reclamació. Aquesta, haurà de ser formulada i presentada per escrit a l’Organització.

El Jurat, en considerar fundada i legítima la reclamació, iniciarà l’obertura d’un procediment sancionador.

Si la reclamació està fonamentada i es comprova l’anomalia, la fiança i el dipòsit seran tornats al reclamant i el reclamat pagarà les despeses de la  inspecció, en cas d’haver-ne.

Si la reclamació no està fonamentada i no es troba cap anomalia, la fiança quedarà en poder de l’organització i el reclamant pagarà les despeses de la inspecció, en cas d’haver-ne.

El Jurat pot actuar d’ofici i iniciar qualsevol acció de verificació tècnica a tants vehicles com considere convinent i sempre que hi trobe indicis d’una irregularitat.

Art. 8.- MESURES DE SEGURETAT

Cada equip participant, per tal d’estar localitzable, rebre notificacions, a mes de poder comunicar accidents i altres incidències, deurà portar un telèfon mòbil.

Tots els participants s’han d’equipar obligatòriament amb els següents elements de protecció:

 • Casc homologat d’enduro, cross o integral (son aquells que porten una numeració especifica, el casc correctament col·locat i ajustat amb la corretja ben passada).

S’enviarà un document amb la normativa a tots els socis per comprovar si estan homologats. Es revisaran tots i no s’acceptarà cap que no complisca la normativa o tinga el etiquetat en mal estat o il·legible

 • Collarí de seguretat, es obligatori collarí rígids o ortopèdic de motocròs.
 • Protector de pit, espatlla i muscles amb colzeres.

Serà obligatori per al Transbetxí 2022 peto integral o cuirassa, amb colzeres i muscleres integrades. Es recomana tindre en conter les característiques que deuen de complir i mirar si son compatibles amb els collarins rígids, abans de comprar o actualitzar les seves proteccions.

 • Guants de protecció (mínim exigible: EPI laboral per riscos mecànics NP3).
 • Genolleres.
 • Botes d’enduro o cross (mínim exigible: Mitja canya).
 • Serà obligatori un extintor de 1kg de “pols químic ABC” correctament fixat al vehicle.
 • Serà opcional per al ral·li Transbetxí 2022 el sistema de “hombre al agua” per a aturar el motoret en cas de accident. Per al ral·li de 2023 serà obligatori.

Durant tot el trajecte del XXXII ral·li TRANSBETXÍ 2022 els motocultors han d’estar protegits amb la barra antibolcada. A més, s’han de protegir totes les palanques i puntes amb boles o elements protectors. També, s’han de recobrir les planxes o xapes amb cantons vius amb perfils de goma o plàstics.

Amb caràcter de suggerència per als motocultors, recomanem la instal·lació de fars per a una correcta il·luminació del recorregut en l’etapa pròleg.

Art. 9.- INSCRIPCIONS

Es permet la inscripció al XXXII RAL·LI TRANSBETXÍ 2022 a tota persona major de 18 anys,  posseïdora de llicència esportiva i que haja complit la sol·licitud d’inscripció a la prova, degudament signada a l’imprès que facilitarà l’organització i que haja satisfet els drets d’inscripció.

Les inscripcions s’inicien el 17 de Març i conclouen el 01 de d’Abril de 2022 a les 21:00 h., i s’hi pot realitzar cada dia a la pàgina www.transbetxi.com .

El procediment correcte d’una inscripció consta de les següents parts i cal seguir-les en el mateix ordre:

 1. Inscripció per part de l’equip del pilot, copilot i màquina al formulari que la pàgina www.transbetxi.com disposa per tal de poder efectuar-la. Es deurà adjuntar els documents dels participants en format jpeg o png:
  -Document nacional d’identitat (envers i revers).
  -Permís de conduir: B1 (envers i revers).
 2. Comprovació de la inscripció per al llistat oficial d’inscrits. Es farà, dins del termini de inscripció, remetent al correu transbetxiinfo@gmail.com, degudament signada i escanejada, la següent documentació:
  -La INSCRIPCIÓ del equip realitzada a la pàgina web, degudament signada (la rebreu per correu electrònic).
  -La sol·licitud de LLICÈNCIA FEDERATIVA de cadascun dels components del equip, degudament signada (rebreu un enllaç per tal de complimentarla). En cas de estar federat, s’aportarà fotocopia de la llicencia (envers i revers).
 3. -LA INSCRIPCIÓ REALITZADA A LA PÀGINA WEB.
 4. 1 fotocòpiA I ORIGINAL de la llicencia federativa (envers i revers).
 5. 1 fotocòpiA I ORIGINAL del Document nacional d’identitat (envers i revers).
 6. 1 FOTOcòpiA I ORIGINAL del permís de conduir: B1 (envers i revers).

L’organització facilitarà als participants correctament inscrits els següents documents:

 • Fitxa d’inscripció de l’equip.
 • còpia del reglament.

L’import, contemplat en l’article 10, haurà de ser abonat en el moment de la inscripció oficial.

En cas d’haver-hi modificacions en la inscripció, l’equip haurà de comunicar-ho amb data límit de 8 Abril de 2.022 i adjuntarà totes les dades que l’organització considere convenient.

Tlf. de contacte 696598253. Ref.: En Juanma Moreno.

Estan prohibides les dobles inscripcions de vehicles i de participants.

Art. 10.- DRETS D’INSCRIPCIÓ

Els drets d’inscripció es fixen en 300.-Euros per vehicle (s’hi inclou el pagament de les llicències federatives).

La inscripció no podrà ser acceptada si no va acompanyada del drets d’inscripció dins del termini fixat en aquest reglament.

Art. 11.- ASSEGURANCES

Les cobertures són les determinades en l’assegurança obligatòria esportiva.

La pòlissa de responsabilitat civil es regirà pel seu condicionat general i per les seues condicions especials (riscos exclosos i clàusules derogatòries). Aquesta pòlissa tindrà efecte al inici de la prova el dia 23/04/2022 a les 00,00 hores i finalitzarà  en el moment d’abandó, eliminació o exclusió de l’equip.

Independentment d’aquesta assegurança, els participants són lliures de contractar, pel seu compte i a la seua conveniència, les assegurances individuals que consideren oportunes.

Art. 12.-RESERVES

L’organització es reserva el dret de completar el reglament particular i/o emetre disposicions o instruccions complementàries, que hi seran part integrant. Es reserva també el dret d’anul·lar o de parar la prova en cas de força major o succés imprevisible, sense cap obligació d’indemnització.

Totes les modificacions i disposicions complementàries seran conegudes pels participants amb la major brevetat possible, mitjançant annexos datats i numerats i a través del mitjà que se estime oportú. Mínimament totes les modificacions i disposicions complementàries seran publicades al Tauler Oficial d’Avisos.

L’organització es reserva el dret de rebutjar la inscripció d’un equip; Per defectes de forma i terminis, falta de documentació aportada, suposats contemplats al present reglament i d’altres qüestions rellevants, que puguen atemptar contra la integritat i la seguretat de la cursa.

El Jurat està autoritzat a decidir sobre qualsevol cas no previst en el Reglament Particular de la prova.

5.- OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

Art. 13.- ASSISTÈNCIA AL BRIEFFING

L’assistència al Brieffing inicial de dimecres, dia 20 d’abril  de 2022

a les 22:00 h. al Auditori Municipal de Betxí es obligatòria per a tots els equips. A excepció dels casos degudament justificats i comunicats a l’organització, al menys un membre de l’equip (pilot, copilot o responsable de l’equip acreditat) ha d’assistir-hi, recollir-ne tota la documentació amanida i quedar-se a escoltar la descripció i les advertències del recorregut de la cursa també se farà entrega de les acreditacions.

Art. 14.- NÚMEROS

Per a cada motocultor participant, l’organització facilitarà, un joc de números doble, que es col·locarà de forma visible als laterals del vehicle, durant tota la prova. Els motocultors que no porten els números, els quals no fosen els correctes o no estiguen correctament col·locats, no seran autoritzats a prendre la eixida.

Els números han de tenir, en tot moment, la forma, mida i composició original. No es podran retallar.

La concessió dels números a cada vehicle és competència de l’organització.

Art. 15.- PUBLICITAT

Els vehicles podran anar publicitats a elecció dels seus pilots. No obstant això, és obligatori dur els dorsals. Així es reservaran dos espais de 20×20 Cm (un a cada costat), que permetran una perfecta visió en els laterals del vehicle. La col·locació haurà de ser correcta, és a dir, adherits sobre una superfície plana, no mai corba, de suport metàl·lic llis, totalment pegat al lateral i sense cap angle sortint. El incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Art. 15.- PRESENTACIÓ A L´EIXIDA

Els participants i llurs vehicles s’han de presentar en el Parc Tancat Precursa i han d’estar a disposició de l’organització a l’hora establerta en l’Horari Oficial. Els participants assumiran les conseqüències d’ignorància de disposicions o de canvis d’horari, que pogueren decidir-se durant l’hora anterior a l’eixida de la prova.

Els participants s’hi col·locaran en la fila d’eixida, almenys, 10 minuts abans de la seua hora d’eixida assignada. El motocultor que no s’hi presente a hora perd el dret a l’ordre d’eixida en l’etapa. Per qüestions de seguretat, aquest dret és derogat quan la fila d’eixida queda constituïda, i fins i tot, l’equip infractor podria ser exclòs de la competició, si així ho considera l’organització.

L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA LLEU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Art. 17.- SENYALITZACIÓ. COMPORTAMENT EN LA CURSA.

Des de la seua presentació al Parc Pre-eixida fins a la finalització de la prova, els participants hauran d’atendre rigorosament a les indicacions de l’organització.

Està totalment prohibit circular en sentit invers al de la cursa. Tota infracció a aquesta norma implicarà l’expulsió immediata de la prova. L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip (participants o assistències) és considerat com a FALTA MOLT GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

En cas que un pilot haja d’interrompre el seu recorregut, en un tram cronometrat o en qualsevol altre lloc, per problemes mecànics o d’altre tipus, aparcarà d’immediat el vehicle fora de la carretera o pista, perquè no suposen cap problema per a la resta de vehicles participants i efectuarà les comprovacions i les reparacions pertinents.

En cas de no poder reparar el motoret en el tram o en el lloc on es trobe: 1º informar al delegat de seguretat, David Brisach, del estat en que es troben i rebre indicacions del que deuen fer. 2º En cap moment deuen de abandonar el motoret i el lloc on estiguin, fins que no els ho autoritze el delegat de seguretat. L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA MOLT GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Cadascun dels vehicles agafat per darrere en un tram cronometrat ha de deixar pas lliure d’immediat i amainar la velocitat i parar-hi si cal. L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA LLEU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

No és permès que cap vehicle participant siga arrossegat i/o empentat per un altre, siga quina siga la seua naturalesa i el sistema d’arrossegament. L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Donades les circumstàncies excepcionals derivades de la COVID-19, serà obligatori el us de la mascareta sempre que estiga indicat per les autoritats i normes sanitaries vigents.

6.- CONTROL TÈCNIC I ADMINISTRATIU

Art. 18.- CONTROL TÈCNIC I ADMINISTRATIU

El control tècnic i administratiu tindrà lloc en el parc tancat PTP, divendres 22 d’abril de 2022 des de les 18:00 hores, fins les 20:00 h., en compareixença gradual dels vehicles, pilot o copilot, segons la programació que l’organització farà pública en forma de disposició complementària en el present reglament. L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip participant es considerat com a FALTA LLEU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Aquest control es realitzarà al vehicle i als cascs, tots ells quedaran validats amb un indicatiu que haurà de romandre íntegre al llarg de tota la cursa. L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

En aquest control, es lliura a tots els equips participants el Llibre de Ruta Oficial de la Cursa (Road Book).

CONTROL TÈCNIC I ADMINISTRATIU  /  TORN DE COMPAREIXENCES
     
HORA   EQUIPS-DORSAL
     
18,00   53 – 52 – 51 – 50 – 49 – 48
18,15   47 – 46 – 45 – 44 – 43 – 42
18,30   41 – 40 – 39 – 38 – 37 – 36
18,45   35 – 34 – 33 – 32 – 31 – 30
19,00   29 – 28 – 27 – 26 – 25 – 24
19,15   23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18
19,30   17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12
19,45   11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6­ – 5
20,00   4 – 3 – 2 – 1  
     

7.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

Art. 19.- EIXIDA, ARRIBADA, CRONOMETRATGE

L’eixida es donarà individualment amb pilot i copilot en posició (en contacte amb el motocultor), amb el vehicle parat i el motor en marxa.

En el tram cronometrat del pròleg TCP, dissabte 23 d’abril de 2022 a les 00,00 h., l’ordre d’eixida es dóna de forma inversa a la numeració (segons la seva classificació en el  XXXI TRANSBETXÍ 2019). En cas de no haver acabat el passat ral·li o ser nou per a aquest, se li assignarà el següent número al adjudicat al últim classificat del anterior ral·li. Així eixirà l’últim número a les 24,00 hores, i a continuació la resta de vehicles de minut en minut.

Per a l’etapa de dissabte 23 d’abril de 2022, l’ordre d’eixida es dóna per la classificació del tram TCP. Així, el primer classificat eixirà a les 10:00 hores, i a continuació la resta de classificats de minut en minut.

Els participants estan obligats a seguir el recorregut indicat en el Llibre de Cursa sense passar-se cap control. Cal respectar els temps de descans previstos per l’organització.

L’organització declina tota responsabilitat en cas d’equivocació en el seguiment de la ruta prevista.

El cronometratge es realitzarà al segon, amb cronòmetres que accionen un sistema d’impressió. Cap reclamació en contra d’aquesta serà acceptada. Les fitxes de temps que es faciliten als equips sols són  d’informació i sota responsabilitat dels participants.

Aquell vehicle que se li haja donat l’eixida i no la realitze de forma immediata no te, en cap cas, dret a una segona eixida i es comptabilitza a partir del primer temps donat.

La negació o el retard superior a 15 segons en prendre l’eixida, a qualsevol Control Horari o Tram Cronometrat, significarà l’exclusió del tram. Cal prendre al peu de la lletra les instruccions de l’Organització. L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA LLEU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

L’arribada en els trams cronometrats es registrarà al pas del vehicle, amb el pilot i el copilot. El tram cronometrat acaba en passar la línia d’arribada i la velocitat s’ha de reduir immediatament, a més de no obstaculitzar zona de frenada. L’ incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

En cas d’interrupció forçada de la cursa per qualsevol membre de l’organització, als equips participants afectats per aquesta mesura se‘ls donarà el temps del millor participant arribat a meta (atenent-nos al Codi Esportiu Internacional i al Concepte d’Actitud Antiesportiva).

Cada tram cronometrat es tanca després de tants minuts transcorreguts com equips hi haja inscrits a la cursa, més deu minuts suplementaris, després de l’hora d’eixida del primer participant. Qualsevol interrupció autoritzada per la direcció de la cursa implica un temps afegit igual al de la parada.

Art. 20.- CURSA

La cursa tindrà lloc segons l’horari detallat per l’organització en el punt 1 d’aquest reglament.

Hi haurà 6 trams cronometrats (detallats a l’article 6) amb llurs etapes d’enllaç.

Cada infracció de les regles establertes en el present reglament serà comunicada al Jurat, i per decisió d’aquest, podrà ser motiu de sanció i pot arribar fins i tot a l’exclusió de l’equip de la prova.

Tota infracció denunciada per la Guàrdia Civil, Policia Autonòmica, Policia Local, o qualsevol altre organisme governatiu implica l’exclusió immediata de la prova de l’equip denunciat. Aquest suposat inclou els controls d’alcoholèmia i d’altres, que es realitzaran en cas d’accident o quan s’estime oportú.

8.-CLASSIFICACIONS, RECLAMACIONS, APEL·LACIONS

Art. 21.- CLASSIFICACIONS (I)

Seran expedides per l’organització dues hores després de la cursa.

El termini de reclamació en contra dels resultats o de la classificació és de 30 minuts, després de la publicació dels resultats. Les reclamacions hauran de ser formulades i presentades per escrit al Jurat, a més de ser acompanyades d’una fiança de 100.-Eur.

El Jurat, en considerar fundada i legítima la reclamació, iniciarà l’obertura d’un procediment, que finalitzarà en la redacció d’una resolució final, amb les conclusions i les possibles sancions. Aquesta resolució serà comunicada per escrit a les parts interessades i a continuació publicada al Tauler Oficial d’Avisos.

Si la reclamació està fonamentada i es comprova l’anomalia, la fiança serà tornada al reclamant.

Si la reclamació no està fonamentada i no es troba cap anomalia, la fiança quedarà en poder de l’organització.

El Jurat pot actuar d’ofici i iniciar qualsevol acció a tants equips com considere convenient i sempre que hi trobe indicis d’una irregularitat.

Les reclamacions col·lectives, així com les efectuades contra les comprovacions de cronometratge o contra les decisions dels jutges de fet, no són admeses. Cal recordar que el dret de reclamació pertany als participants.

Art. 22.- CLASSIFICACIONS (II)

El primer classificat en un Tram Cronometrat serà l’equip que invertisca menys temps i així successivament. Els temps seran acumulables i es considerarà guanyador de la prova l’equip que haja recorregut tots els trams cronometrats invertint-hi menys temps. En cas d’empat, el criteri a seguir serà el major nombre de trams guanyats i, en última instància, la classificació dels equips al TCP.

Art. 23.-PENALITZACIONS

Es castiga amb la penalització els equips participants en els casos i les quantitats que es detallen a continuació. El Jurat es reserva el dret de penalitzar altres supòsits, no contemplats en aquest article, amb altres càrregues.

ELIMINACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ:

 • Quan un equip no inicia un tram cronometrat.
 • Per als canvis de la màquina participant per una altra no inscrita.

EXCLUSIÓ DE LA CURSA:

 • En els casos d’accés per part de les assistències d’un equip a trams no permesos per l’organització, a més de ser castigats amb una falta greu.
 • En el canvis de pilot o de copilot per altres no inscrits en la present edició del XXXII ral·li TRANSBETXÍ 2022, a més de ser castigats amb una falta molt greu.

MÉS VINT SEGONS PER SEGON ANTICIPAT:

 • Per a aquells equips que, desobeint els cronometradors oficials, prenen l’eixida abans que els la donen.

MÉS CINC SEGONS:

 • En els trams cronometrats TCP (divendres) per als equips que traspassen o abaten, amb una o més rodes, les senyalitzacions que marquen el circuit.
 • En els trams TCP i TCD, quan un vehicle se n’ix fortuïtament del circuit i no s’hi incorpora pel mateix punt d’eixida, en els casos involuntaris es penalitzarà amb MÉS QUINZE SEGONS i en els casos intencionats es penalitzarà amb MÉS UN MINUT, a més de ser castigats amb una falta lleu.

MÉS DOS MINUTS:

 • Per a aquells participants que quan van a ser doblats no s’aparten i hi faciliten el pas, a més de ser castigats amb una falta lleu.

MÉS UN MINUT I EL TEMPS MÍNIM ESTABLERT PER L’ORGANITZACIÓ:

 • Per aquells equips que per diverses raons (mecàniques, físiques, etc.), en un tram cronometrat, se’ls done l’eixida i no puguen aconseguir arribar a meta, siga quina siga la distància recorreguda. No obstant això, igualment tenen dret a continuar en competició per a les millors classificacions absolutes.

En els casos on no arriben a meta en el mateix temps pilot i copilot, serà anotat, com a temps realitzat, el marcat per l’últim component de l’equip que arribe a meta; en els casos en què un dels dos no acabe el tram cronometrat, s’aplicarà el punt anterior.

Art. 24.-RÈGIM DISCIPLINARI

Es castiga amb l’aplicació d’aquest règim disciplinari els equips participants en els casos i les conseqüències que es detallen a continuació. El Jurat es reserva el dret a penalitzar altres supòsits no contemplats en aquest article amb altres càrregues.

Una FALTA MOLT GREU suposa l’exclusió de la cursa, la pèrdua de la fiança pagada i la impossibilitat de ser inscrit per l’edició del ral·li Transbetxí de l’any següent a qualsevol dels membres de l’equip.

Una FALTA GREU suposa l’exclusió de la cursa i la pèrdua de la fiança pagada.

L’acumulació de cinc FALTES LLEUS implica la comissió d’una falta greu.

Altres supòsits no contemplats al present reglament particular, queden sotmesos al règim disciplinari de la F.M.C.V.

9.-PREMIS I TROFEUS, LLIURAMENT DE PREMIS

Art. 25.-PREMIS

Els premis seran:

1.- Al primer Classificat Absolut (menys temps invertit al final de totes les etapes cronometrades).

2.- Al segon Classificat Absolut (id.).

3.- Al tercer Classificat Absolut (id.).

4.- Als 3 primers classificats de cada categoria

5.-Nomenaments honorífics  a criteri de l’organització.

El lliurament de premis es farà dissabte 23 d’abril a les 23:30 h.